"Võtame õiguslikud probleemid ja vaidlused enda kanda, et saaksid keskenduda enda igapäevategevustele.”

Advokaadibüroo LIVERTE

Liisa Linna ja Meris Velling

Kes me oleme?

Advokaadibüroo LIVERTE on asutatud 2020. aastal pikaajalist ja mitmekülgset kogemust omavate vandeadvokaatide Liisa Linna ja Meris Vellingu poolt.

Advokaadibüroo LIVERTE seisab vabaduse ja tõe eest. Tegemist on toimiva õiguskorra ülimate väärtustega, mis meie advokaatide tegevuse aluspõhimõtetena kajastuvad ka büroo nimes: LIBERTÉ (pr k „vabadus“) ja VÉRITÉ (pr k „tõde“).

Meie eesmärk on panustada õiglaselt toimivasse õiguskorda. Ka kõige väiksem kaasus võib viia pretsedendini, mis muudab seaduse tõlgendamist ja loob uut kvaliteeti õiguskorda.

Meie ekspertiis

Kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõigus 

Nõustame:

 • Kinnisvaraga seonduvates tehingutes ja vaidlustes;
 • Korteriühistutega seonduvates küsimustes;
 • Planeeringute menetlustes ja vaidlustes;
 • Ehitus- ja kasutuslubade menetluses;
 • Projekteerimislepingute ja ehitustöövõtulepingute koostamisel ja neist tulenevates vaidlustes;
 • Riigi ja kohaliku omavalitsuse halduslepingute koostamisel ja täitmisel;
 • Naabrusõigusi, juurdepääsuküsimusi jm sarnast puudutavates vaidlustes.

Põllumajandus- ja maaõigus

Nõustame:

 • EL struktuuritoetused, PRIA toetused;
 • Maareformi küsimused;
 • Keskkonnaküsimused (s.h saastelubade, vee-erikasutuslubade menetlused);
 • Põllumajandusrendilepingute vaidlused.

Põhi- ja inimõigused

Nõustame:

 • Võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisekaasustes;
 • Põhiõigusi- ja vabadusi riivavate haldusaktide vaidlustamisel;
 • Õigusloome kujundamisel (õiguslike analüüside koostamine jne);
 • Eraõiguslikes vaidlustes inimõigusi puudutavatel teemadel

Lepingu- ja kaubandusõigus

Nõustame:

 • Erinevates valdkondades lepingute koostamisel;
 • Vaidlustes lepingutest tulenevate ja lepinguväliste nõuete osas;
 • Nõustame tootjaid erinevate tootegruppidega seonduvates õiguslikes küsimustes.

Immigratsiooniõigus

Nõustame:

 • Viisade, elamislubade menetluses;
 • Varjupaigataotluste menetluses:
 • Välismaalaste töölevõtmisega seonduvate dokumentide vormistamisel.

Kliendid meist

Tõnu Trubetsky
Read More
Lõpuks jõudis lahenduseni ligi pool aastat kestnud vaidlus, kus mind, kui korteri omanikku kaevati kohtusse. Õnneks võtsin end ning tütart esindama suurepärase vandeadvokaadi Liisa Linna ning tema Advokaadibüroo LIVERTE. Liisa esitas väga põhjaliku vastuhagi, mille tulemusena hageja otsustas minna kompromissile. Samuti aitas ta lahendada maja elanike vahelise tüli. Livertele suur tänu!

Advokaadibüroo LIVERTE meedias