Privaatsusteade

Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas Advokaadibüroo LIVERTE (edaspidi LIVERTE) kogub, säilitab või muul viisil töötleb oma klientide, meie veebilehe www.liverte.ee külastajate ja teiste füüsiliste isikute (edaspidi andmesubjekt) isikuandmeid, kelle isikuandmete töötlemine on vajalik õigusteenuse pakkumiseks.
LIVERTE on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta saate meiega ühendust võtta järgmiste kontaktandmete kaudu:

Advokaadibüroo LIVERTE
Aadress: Tina 9, 10125 Tallinn
E-mail: info@liverte.ee

I. Milliseid isikuandmeid LIVERTE töötleb?

 • Põhiandmed (ees- ja perkonnanimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, residentsus, elukutse/amet, isikut tõendava dokumendi andmed);
 • Kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress);
 • Taustakontrolli andmed (nt andmed selle kohta, kas te olete olnud seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega või rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt):
 • Teenuse andmed (õigusteenuse sisu ja sellega seonduv kirjavahetus, õigusteenuse osutamisega seonduvad dokumendid, k.a avalikes andmebaasides ja arhiivides kättesaadavad dokumendid, riiklikes registrites (Äriregistris, Kinnistusregistris, Ehitisregistris, Maaregistris, jne registreeritud andmed), kohtumenetluste dokumendid ja mistahes muud dokumendid ja andmed, mis on vajalikud Teile teenuse osutamiseks.);
 • Finantsandmed (maksekonto detailid, sh maksja nimi, makse kuupäev, valuuta, summa, selgitus);
 • Veebilehe külastajate puhul töötleb LIVERTE veebilehe külastamise andmeid (asukohateave).

Andmete kogumise allikad:

 • Andmesubjekt (põhiandmed, kontaktandmed, taustakontrolliandmed, teenuse andmed ning finantsanded saame Teilt seoses õigusteenuse osutamisega);
 • Avalikud registrid ja andmebaasid (põhiandmed, kontaktandmed, taustakontrolli andmed);
 • Kolmandalt isikult seoses õigusteenuse osutamisega (põhiandmed, kontaktandmed, tehinguandmed);
 • Veebilehe külastamise ja kasutamise kaudu (veebilehe külastamise andmed).


II. Millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel LIVERTE Teie andmeid töötleb?

Õiguslik alus:

 • Lepingu täitmine (sh lepingu sõlmimisele eelnevad meetmed)

Eesmärk:

  • Lepingueelsed suhted, sh pakkumiste küsimine ja neile vastamine (põhiandmed, kontaktandmed);
  • Kliendi tuvastamine (põhiandmed, kontaktandmed);
  • Kliendisuhte hoidmine ja arendamine (põhiandmed, kontaktandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed);
  • Õigusteenuse osutamine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed);
  • Õigusteenuse eest arveldamine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, finantsandmed).

 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmine

Eesmärk:

  • Huvide konflikti vältimine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed);
  • Hoolsuskohustuse täitmine (põhiandmed, kontaktandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed);
  • Kliendi teavitamine õigusteenuse osutamisega seotud tegevusest (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed);
  • Käsitletavate asjade nimekirja pidamine (põhiandmed, teenuse andmed);
  • Raamatupidamine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed);
  • Avaliku võimu organite ja Eesti Advokatuuri kohustuslik teavitamine ja nende infopäringutele vastamine (põhiandmed, kontaktandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed).

 • Õigustatud huvi

Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine tähendab, et LIVERTEl ei pea isikuandmete töötlemiseks olema lepingust tulenevat alust või juriidilist kohustus, kuid töötlemine on vajalik LIVERTE äritegevusega seotud ülesannete täitmiseks (nt äritegevuse arendamine).

Andmesubjektil on õigus LIVERTElt täiendavad informatsiooni küsida õigustatud huvi alusel andmetöötluse kohta võttes ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu.

Eesmärk:

  • Teenuste ja toodete arendamine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, veebilehe külastamise andmed);
  • Turundustegevus (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed, veebilehe külastamise andmed);
  • Kliendisuhte hoidmine ja arendamine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed);
  • Pettuste vältimine (põhiandmed, kontaktandmed, taustakontrolli andmed, teenuse andmed).

 • Nõusolek

Andmesubjekt oma nõusoleku alati tagasi võtta, pöördudes LIVERTE poole ülaltoodud kontaktandmeid kasutades.

Eesmärk:

  • Otseturundus, sh e-kirjade vahendusel pakkumiste edastamine (põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed);
  • Teenuste ja toodete arendamine (veebilehe külastamise andmed).


III. Kas ja kellele LIVERTE Teie isikuandmeid edastab?

LIVERTE võib õigusteenuse osutamise eesmärgil edastada Teie asjakohaseid isikuandmeid kohtuorganitele, riigi ja kohaliku omavalitsuse ametitele. Täpsemad kokkulepped andmete edastamise kohta lepitakse iga kliendiga kokku eraldi sõlmitavas kirjalikus kliendilepingus.

LIVERTE võib õigusteenuse osutamise eesmärgil leppida Teiega kokku ka Teie asjakohaste isikuandmete edastamise vajadusel notaritele, tõlkidele, pankadele jm asutustele, mille teenuste kasutamine on vajalik õigusteenuse eesmärgi saavutamiseks.

LIVERTE võib avaldada informatsiooni kliendisuhte olemasolu fakti, millistes asjades ja projektides Advokaadibüroo on klienti nõustanud ja kliendile teenust osutanud ja ligikaudse rahalise väärtuse kohta kirjalikul kokkuleppel kliendilepingus.

Kliendiga seotud konfidentsiaalset informatsiooni ja dokumente võib LIVERTE edastada avaliku võimu organitele (Politsei- ja Piirivalveamet, Rahapesu andmebüroo, Andmekaitseinspektsioon) kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

IV. Kas LIVERTE edastab Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse?

LIVERTE ei edasta Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda või kolmandatesse riikidesse, millele Euroopa Komisjon ei ole andnud andmekaitse piisavusotsust, välja arvatud, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks ning andmesubjekt on selleks andnud oma selgelt ja teadlikult väljendatud nõusoleku.

V. Kui kaua säilitab LIVERTE Teie isikuandmeid?

LIVERTE säilitab Teie isikuandmeid seni kuni see on vajalik privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks või kuni õigusaktidega LIVERTEle pandud kohustus seda ette näeb.

Täpsemat infot säilitustähtaegade kohta on võimalik saada esitades andmesubjekti päring info@liverte.ee kaudu.

VI. Mis on Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega?

 • Teil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda;
 • Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete täiendamist või parandamist;
 • Teil on õigus nõuda, et LIVERTE Teie isikuandmed kustutaks, kui puudub õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks;
 • Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, mille töötlemise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi;
 • Kui LIVERTE töötleb Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, siis on Teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta;
 • Te saate oma õiguste teostamiseks pöörduda LIVERTE poole aadressil info@liverte.ee;
 • Teil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aki.ee).

VII. Kuidas töötleb LIVERTE Teie isikuandmeid sotsiaalmeediaplatvormide kasutamisel?

LIVERTE kasutab sotsiaalmeediaplatvorme Facebook, LinkedIn ja Instagram. LIVERTE töötleb andmesubjekti andmeid, kui andmesubjekt suhtleb LIVERTEga sotsiaalmeediaplatvormide kaudu, näiteks vajutades leheküljele või postitusele „meeldib“, jagades või kommenteerides LIVERTE postitusi. LIVERTE töötleb andmesubjekti andmeid sotsiaalmeediaplatvormide kaudu turundamise eesmärgil.

LIVERTE ei oma kontrolli selle üle, kuidas mainitud sotsiaalmeediaplatvormid Teie isikuandmeid töötlevad. Info sellega kohta on konkreetse sotsiaalmeediaplatvormi privaatsusteates.

VII. Küpsised

LIVERTE veebileht www.liverte.ee kasutab küpsiseid, mis võimaldavad veebilehe kasutamise muuta mugavamaks. Lisateavet selle kohta, kuidas LIVERTE küpsiseid kasutab ja salvestab, leiate LIVERTE Küpsiste teatest.

IX. Privaatsusteate muutmine

LIVERTEl on õigus muuta käesolevat privaatsusteadet ühepoolselt.

Viimati muudetud: 18.08.2022