Omaniku vahetus ei ole oluline uus asjaolu EhS § 27 lg 1 p 2 mõistes

Täna jõustus Tallinna Ringkonnakohtu lahend Tallinnasse Liivale kavandatud uue krematooriumi asjas. Kohus rahuldas Raku elanike kaebuse krematooriumi ehitamiseks antud projekteerimistingimuste ja ehitusloa peale ning nentis, et:

  1. Krematooriumi kavandamine detailplaneeringus ettenähtud administratiivhoone asemele on oluline detailplaneeringu muudatus;
  2. Kinnistu omaniku vahetus ei ole “uus asjaolu” ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 mõistes, mis võimaldaks kehtivat detailplaneeringut projekteerimistingimustega täpsustada;
  3. Krematooriumi püstitamiseks antud haldusaktid riivavad kaebajate kui lähikinnistute omanike õigust tervise ja omandi kaitsele.

Ehitusseadustiku § 27 on tekitanud arutelusid ka varasemalt. Tegemist on sättega, mis võimaldab vanades ja ajale jalgu jäänud detailplaneeringutes väikseid ebaolulisi muudatusi teha ilma uut planeeringumenetlust läbimata. Sätte sünnilugu on kantud põhimõttest, et haldusmenetlus peab olema efektiivne ja eesmärgipärane ning väiksemate muudatuste jaoks ei ole mõistlik läbida aastaid kestvat planeerimisprotsessi. Paraku on kõnealust “akent” ka kuritarvitatud, leides viise, kuidas detailplaneeringust kui kogukonna kokkuleppest lihtsalt kõrvale hiilida.

Tallinna Ringkonnakohtu 19.02.2021 kohtuotsus on oluline just seetõttu, et pidurdas ühe ohtliku tõlgenduse teket. EhS § 27 lg 1 p 2 võimaldab detailplaneeringut projekteerimistingimustega täpsustada kui detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia. Kohus selgitas, et selle sätte mõte ei ole olnud võimaldada kergekäeliselt muuta kaalutletud menetluse tulemusena sündinud lahendust, mis on ka ühtlasi kogukonna kokkulepe.

Oluline on ka see, et kohus tõdes, et kogukonna teavitamine krematooriumi kavandamisest oli pealiskaudne ja puudulik. Sääraste olulist avalikku huvi pälvivate projektide puhul on ääretult tähtis kogukonna kaasamine enne otsustamist.

Kaebajaid esindas kõnealuses kaasuses vandeadvokaat Liisa Linna.

Veel postitusi

Koolikiusamine võib kalliks maksma minna!

Kooliaasta algus on enamasti koolijütsidele tore ja oodatud aeg, kui pärast pikka suve kohtutakse taas vanade sõpradega. Paraku pole see alati nii kõigi jaoks –

Katarina Talumäe Eesti Juristide Liidu juhatuses

Oleme ääretult uhked, et meie büroo advokaadid panustavad Eesti õigusruumi arendamisse mitmel rindel ning hoiavad õigusteadlikkuse lippu kõrgel ka väljaspool oma kutsetööd. Nii valiti 14.